Usok at Salamin: Ang Tagapaglingkod at ang Pinaglilingkuran, Damdamin:, Patunay:Usok at Salamin: Ang Tagapaglingkod at ang Pinaglilingkuran

Damdamin:
Patunay:​

Answer:

ɐu oʞ ssɐdᴉɐu puɐ uɐʎ ˙ɔᴉdᴉɐu od ɐd oʞ ʞǝǝʍ ʇsɐl˙˙˙oqɐlɐɯ ƃunʞ od ʎɹɹos


Leave a Reply

Your email address will not be published.