Subukin, Panuto: Isulat sa iyong kuwaderno ang I kung ang pahayag ay totoo at H kung hindi., 1. Nalilinang ang cardiovascular endurance kung ikaw ay tatakbo., 2. Mas maraming oras ang dapat gugulin sa panonood ng TV at paglaro ng computer, games., 3. Ang mga aktibiti sa ibabang bahagi ng Philippine Pysical Activity pyramid ay, kailangang gawin nang madalas., 4. Makikita natin ang progreso ng ating pagkamit sa layuning pangkalusugan sa, pamamagitan ng paglahok sa mga fitness test., 5. Ang mga aktibiti gaya ng paglililinis ng bahay ay kailangang gawin isang beses sa, isang linggo., 6. Ang pang-araw-araw na gawain gaya ng paglalakad at pag-akyat-baba sa hadgan, ay nakatutulong sa iyong kalusugan., 7. Mabuti ang pagdaloy ng oxygen sa katawan kung ang iyong postura ay maayos., 8.Ang Philippine Activity Pyramid ay nagsisilbing gabay upang makapili ng aktibiti na makatutulongsa iyo upang makamit ang iyong layuning pangkalusugan, 9.Ang pagsasayaw ang isa sa mga inererekomendang aktibiti para sa pisikal na kaangkupan, 10.Ang pagsasayaw sa loob ng isang oras o dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo ay isang hindi epektibong aktibiti para sa kakayahang pangkatawan, Plss pakisagot ng tamaSubukin


Panuto: Isulat sa iyong kuwaderno ang I kung ang pahayag ay totoo at H kung hindi.
1. Nalilinang ang cardiovascular endurance kung ikaw ay tatakbo.
2. Mas maraming oras ang dapat gugulin sa panonood ng TV at paglaro ng computer
games.
3. Ang mga aktibiti sa ibabang bahagi ng Philippine Pysical Activity pyramid ay
kailangang gawin nang madalas.
4. Makikita natin ang progreso ng ating pagkamit sa layuning pangkalusugan sa
pamamagitan ng paglahok sa mga fitness test.
5. Ang mga aktibiti gaya ng paglililinis ng bahay ay kailangang gawin isang beses sa
isang linggo.
6. Ang pang-araw-araw na gawain gaya ng paglalakad at pag-akyat-baba sa hadgan
ay nakatutulong sa iyong kalusugan.
7. Mabuti ang pagdaloy ng oxygen sa katawan kung ang iyong postura ay maayos.
8.Ang Philippine Activity Pyramid ay nagsisilbing gabay upang makapili ng aktibiti na makatutulongsa iyo upang makamit ang iyong layuning pangkalusugan
9.Ang pagsasayaw ang isa sa mga inererekomendang aktibiti para sa pisikal na kaangkupan
10.Ang pagsasayaw sa loob ng isang oras o dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo ay isang hindi epektibong aktibiti para sa kakayahang pangkatawan

Plss pakisagot ng tama​

Answer:

1. I

2. H

3. I

4. I

5. H

6. I

7. I

8. I

9. I

10. I

Explanation:

Hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.