Si Robert ay bumili ng 1 kilo ng bayabas at 5 000 gramo, ng lansones. Alin sa dalawang klase ng prutas ang mas, nabigat ang timbang?Si Robert ay bumili ng 1 kilo ng bayabas at 5 000 gramo


ng lansones. Alin sa dalawang klase ng prutas ang mas
nabigat ang timbang?​

Answer:

5, 000 gramong lansones

Step-by-step explanation:

1 kilo = 1,000 gramo

2 1/2 kilo = 5,000 gramo

#carryonlearning❤️Leave a Reply

Your email address will not be published.