Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang TAMA kung maganda o kaaya-, aya ang isinasaad, MALI kung hindi. (, Gawin sa iyong kuwademo), 1. Laging unahin ang sarili at huwag ng isipin ang kapakanan ng, iba., 2. Gawin ang tama mayroon mang nakatingin sa iyo o wala., 3. Ipagmalaki ang ating sariling prudukto o gawa sa lahat ng oras, 4. Ikahiya at laitin ang likhang sining ng mga ninuno natin., 5. Maging tapat sa lahat ng oras, kahit saan at kahit sino pa man, ang kaharap., 6. Bago gawin ang isang bagay ay isipi munang mabuti kung, nakakasama ba ito o nakabubuti sa nakararami., 7. Gawin mo lahat ng gusto basta ikasasaya ng iyong sarili., 8. Supurtahan ang kamag-aral na gustong sumali sa paligsahan, 9. Huwag tulungan ang kaibigan na kailangan ng iyong tulong para, sa proyektong pangkabataan., 10. Laging maging mapagbigay at mapagpasensya sa lahat ng, oras.Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang TAMA kung maganda o kaaya-


aya ang isinasaad, MALI kung hindi. (
Gawin sa iyong kuwademo)
1. Laging unahin ang sarili at huwag ng isipin ang kapakanan ng
iba.
2. Gawin ang tama mayroon mang nakatingin sa iyo o wala.
3. Ipagmalaki ang ating sariling prudukto o gawa sa lahat ng oras
4. Ikahiya at laitin ang likhang sining ng mga ninuno natin.
5. Maging tapat sa lahat ng oras, kahit saan at kahit sino pa man
ang kaharap.
6. Bago gawin ang isang bagay ay isipi munang mabuti kung
nakakasama ba ito o nakabubuti sa nakararami.
7. Gawin mo lahat ng gusto basta ikasasaya ng iyong sarili.
8. Supurtahan ang kamag-aral na gustong sumali sa paligsahan
9. Huwag tulungan ang kaibigan na kailangan ng iyong tulong para
sa proyektong pangkabataan.
10. Laging maging mapagbigay at mapagpasensya sa lahat ng
oras.​

Answer:

1. Mali

2.Tama

3.Tama

4.Mali

5.Tama

6.Tama

7.Mali

8..Tama

9.Mali

10.Tama

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.