Sa anong artikulo ng saligang bat\xe0s nakasulat ang mga maituturing na pilipino sa bansa?Sa anong artikulo ng saligang batàs nakasulat ang mga maituturing na pilipino sa bansa?

Answer:

Artikulo IV

Ang Mamamayang Pilipino • Ayon sa Artikulo IV, Seksiyon 1 ng Saligang Batas ng 1987, maituturing na mamamayang Pilipino ang sumusunod: 1.Mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987. 2.Ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. 3.Mga mamamayang isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng 21 taong gulang.

Explanation:Leave a Reply

Your email address will not be published.