Punan ng angkop na salita ang patlang upang mabuo ang ideya., Mahalaga na sipiin nang_____, at_____, ang mga talata, upang_____, ang buong kaisipan na gusto nitong ipahayag. Ang, malinis na pagsipi ng mga talata ay nakakatulong upang mabasa nang maayos ang, sulat.Punan ng angkop na salita ang patlang upang mabuo ang ideya.


Mahalaga na sipiin nang_____
at_____
ang mga talata
upang_____
ang buong kaisipan na gusto nitong ipahayag. Ang
malinis na pagsipi ng mga talata ay nakakatulong upang mabasa nang maayos ang
sulat.​

Mahalaga na isipin nang mabuti at isaisip ang mga talata upamg maintindihan ang kabuong kaisipa. ng gusto nitong ipahayag.Ang malinis na pagisipan ng mga talata ay nakakatulong upang mabasa nang maayos ang sulat


Leave a Reply

Your email address will not be published.