Punan ang mga patlang para makompleto ang graphic organizer., Hanapin sa loob ng kahon ang tamang sagot.gawin ito sa iyong sagutang kwaderno ,Punan ang mga patlang para makompleto ang graphic organizer.


Hanapin sa loob ng kahon ang tamang sagot.gawin ito sa iyong sagutang kwaderno
​ ​

1.snap selection

2.juan ponce enrile

3.fidel V. ramos

4.corazon aquino

5.agapito aquino

6.edsa

7.inumin

8.pagkain

9.bulaklak

10.rosaryo


Leave a Reply

Your email address will not be published.