panuto: Lagyan ng ang patlang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggawa ng kabutihan at X kung hindi. _____ 1. Pagbibigay ng tulong sa mga nasunugan ng tirahan. _____ 2. Magpahiram ng gamit sa taong nangangailangan ngunit walang pambili. _____ 3. Pagtatapon ng basura sa harap ng bahay ng kapitbahay._____ 4. Hindi pagsasabi ng totoo kapag tinatanong ng magulang. _____ 5. Paggalang sa opinyon ng iba. _____ 6. Pagsunod sa health protocols na pinaiiral ng gobyerno upang maiwasan ang pagkahawa o pagkakaroon ng COVID-19. _____ 7. Isama sa panalangin ang mga frontliners at medical health workers na tumutulong sa mga taong may virus at anumang karamdaman. _____ 8. Pagtapon ng disposable facemask kung saan-saan pagkatapos itong gamitin. _____ 9. Pag-abot ng sobrang de lata at noodles sa kapitbahay na hindi nabigyan ng ayuda. _____ 10. Laging magdarasal bago kumain at matulogpanuto: Lagyan ng ang patlang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggawa ng kabutihan at X kung hindi. _____ 1. Pagbibigay ng tulong sa mga nasunugan ng tirahan. _____ 2. Magpahiram ng gamit sa taong nangangailangan ngunit walang pambili. _____ 3. Pagtatapon ng basura sa harap ng bahay ng kapitbahay._____ 4. Hindi pagsasabi ng totoo kapag tinatanong ng magulang. _____ 5. Paggalang sa opinyon ng iba. _____ 6. Pagsunod sa health protocols na pinaiiral ng gobyerno upang maiwasan ang pagkahawa o pagkakaroon ng COVID-19. _____ 7. Isama sa panalangin ang mga frontliners at medical health workers na tumutulong sa mga taong may virus at anumang karamdaman. _____ 8. Pagtapon ng disposable facemask kung saan-saan pagkatapos itong gamitin. _____ 9. Pag-abot ng sobrang de lata at noodles sa kapitbahay na hindi nabigyan ng ayuda. _____ 10. Laging magdarasal bago kumain at matulog

Answer:

1. ✓

2. ✓

3. X

4. X

5. ✓

6. ✓

7. ✓

8. X

9. X

10. ✓


Leave a Reply

Your email address will not be published.