Panuto: Gumawa ng comparative analysis tungkol sa China at Japan, sa panahon ng Imperyalismo. Gawing gabay ang diagram.,Panuto: Gumawa ng comparative analysis tungkol sa China at Japan


sa panahon ng Imperyalismo. Gawing gabay ang diagram.


Answer:

Sanhi ng  Imperyalismo

China: Pumasok ng iba’t ibang impluwensya  ng mga kanluranin na nakakaapekto sa kanilang iniingatan at ipinagmamalaking kultura.

Japan: Sanhi ng imperyalismo ay pakikipaglaban sa iba’t ibang lipunan at ang pangekonomiya.

EPEKTO NG  IMPERIALISMO

China: Naging mahirap para sa mga China ang pamumuhay sa imperyalismo.

Japan: Pinagsamantalahan ng mga kanluranin ang kanilang likas na yaman at lakas-paggawa.

MGA PAGBABAGO NA DULOT NG  IMPERIALISMO  

China: Ay naging kontribusyon sa pang-ekinomiya sa ilalim ng mga Manchu tumaas ang bahagdan ng aning palay dahil malawak ang nasakop nilang lupain.

Japan: Pagpapatatag ng ekonomiya ng mga bansang mananakop.

Hope it helps! Brainielst please ^^


Leave a Reply

Your email address will not be published.