Panuto: Bigyang-kahulugan ang mga piling matatalinghagang pahayag na mula sa pinanood/napakinggang kabanata. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.,Panuto: Bigyang-kahulugan ang mga piling matatalinghagang pahayag na mula sa pinanood/napakinggang kabanata. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
answer:

  1. matututo
  2. kapanatagan
  3. ipinagkakaloo
  4. kailan may
  5. deluyo

Explanation:

be help you guys

pls...click the 5 star

and clickagain the heart

and click again my picture and started to follow me and i follow you guys


Leave a Reply

Your email address will not be published.