Panuto: Basahin at pag-isipan ang mga sumusunod na pangungusap. Lagyan ng tsek ( ) ang patlang kung ang pangungusap ay tama at (x) naman kung hindi., ______1. Ang salitang entrepreneur ay hango sa salitang French na , entreprende na nangangahulugang 201cisagawa201d., ______2. Katambal ng salitang entrepreneur ay negosyo at hanap-, buhay., ______3. Nakakapagbigay ng mga bagong hanapbuhay ang mga , entrepreneur., ______4. Mahalaga ang ugaling mapag-inggit sa kapwa entrepreneur , upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa., ______5. Ang isang entrepreneur ay isang indibidwal na , nagsasaayos, nangangasiwa at nakikipagsapalaran sa , isang negosyo., ______6. Kapag ikaw ay nagnenegosyo ay negosyante n arin ang , tawag sa iyo., ______7. Isa sa mga kahalagahan ng pagiging entrepreneur ay ang , pagpapakilala ng mga produkto sa pamilihan., ______8. Ang mga entrepreneur ay nakapaghahatid ng bagong , teknolohiya, industriya, at produkto sa pamilihan., ______9. Nakatutulong ang palaging pangungutang bilang puhunan , sa negosyo at hindi pagbabayad sa pagsisimula ng , negosyo., ______10. Dapat ay mahusay ang isang entrepreneur upang , mapaunlad ang kahalagahan ng atPanuto: Basahin at pag-isipan ang mga sumusunod na pangungusap. Lagyan ng tsek ( ) ang patlang kung ang pangungusap ay tama at (x) naman kung hindi.


______1. Ang salitang entrepreneur ay hango sa salitang French na
entreprende na nangangahulugang “isagawa”.

______2. Katambal ng salitang entrepreneur ay negosyo at hanap-
buhay.

______3. Nakakapagbigay ng mga bagong hanapbuhay ang mga
entrepreneur.

______4. Mahalaga ang ugaling mapag-inggit sa kapwa entrepreneur
upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa.

______5. Ang isang entrepreneur ay isang indibidwal na
nagsasaayos, nangangasiwa at nakikipagsapalaran sa
isang negosyo.

______6. Kapag ikaw ay nagnenegosyo ay negosyante n arin ang
tawag sa iyo.

______7. Isa sa mga kahalagahan ng pagiging entrepreneur ay ang
pagpapakilala ng mga produkto sa pamilihan.

______8. Ang mga entrepreneur ay nakapaghahatid ng bagong
teknolohiya, industriya, at produkto sa pamilihan.

______9. Nakatutulong ang palaging pangungutang bilang puhunan
sa negosyo at hindi pagbabayad sa pagsisimula ng
negosyo.

______10. Dapat ay mahusay ang isang entrepreneur upang
mapaunlad ang kahalagahan ng at

Answer:

1.tsek

2.tsek

3.cross

4.cross

5.tsek

6.

7.tsek

8.tsek

9.cross

10.tsek


Leave a Reply

Your email address will not be published.