PANUTO: Basahin ang sumusunod na pahayag. Lagyan ng tsek (1) kung, angkop na opinyon at (x) kung hindi angkop ayon sa balitang napa kingman., 1.x, 2.2713, 3.2713, 4.x, 5.2713,PANUTO: Basahin ang sumusunod na pahayag. Lagyan ng tsek (1) kung


angkop na opinyon at (x) kung hindi angkop ayon sa balitang napa kingman.
1.x
2.✓
3.✓
4.x
5.✓


1.✓

2.✓

3.x

4.x

5.✓

YAN PO BA UNG SAGOT??!?

mark me as the brainliest pls tyy


Leave a Reply

Your email address will not be published.