PAGSASANAY 2: Panuto: Basahin at unawain ang isinasaad sa bawat pangungusap. Piliin at isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno., ______ 1. Bakit kaya tayo nagdarasal? A. Para sa mga taong nangangailangan ng tulong. B. Para sa mga gustong manalo ng sugal. C. Para magkaroon ng bagong cellphone., D. Lahat ng nabanggit. ______ 2. Ano ang pinakamahalagang regalong kaloob ng Diyos? A. Magkaroon ng maraming pera. C. Ang magkaroon ng buhay. B. Magkaroon ng masasarap na pagkain. D. Wala sa nabanggi ______3. Alin sa mga sumusunod ang hindi tama? A. Igalang mo ang iyong ama at ina. C. Huwag kang magnakaw. B. Huwag kang magbintang. D. Kasiyahan ang manira ng puri sa iba. ______4. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagsunod sa utos ng Diyos? A. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. B. Magnakaw ka. C. Huwag mong igalang ang nanay at tatay mo. D. Nararapat na ikaw ay magnasa sa kapwa mo. ______ 5. Ang mga sumusunod ay ang mga dahilan kung bakit ang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa Diyos ay nagpapakita ng pasasalamat sa kanya, maliban sa isa. A. Kung ano ang ginawa natin sa kapwa ay ito rin ang ginawa natin sa Diyos. B. Iisa lamang ang hiling niya na dapat pagmamahal ang mangingibabaw sa buong mundo. C. Sapat na sa kanya na tayo ay magmahalan bilang tanda ng pasasalamat sa kaniya. D. Kinakailangan upang tayo ay bigyan ng maraming pera at maging mayaman sa mundong ibabaw., PLS MGA LODS PAKI SAGOT NG MAAYOS BRAINLIEST PAGTAMA tyPAGSASANAY 2: Panuto: Basahin at unawain ang isinasaad sa bawat pangungusap. Piliin at isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno.


______ 1. Bakit kaya tayo nagdarasal? A. Para sa mga taong nangangailangan ng tulong. B. Para sa mga gustong manalo ng sugal. C. Para magkaroon ng bagong cellphone.
D. Lahat ng nabanggit. ______ 2. Ano ang pinakamahalagang regalong kaloob ng Diyos? A. Magkaroon ng maraming pera. C. Ang magkaroon ng buhay. B. Magkaroon ng masasarap na pagkain. D. Wala sa nabanggi ______3. Alin sa mga sumusunod ang hindi tama? A. Igalang mo ang iyong ama at ina. C. Huwag kang magnakaw. B. Huwag kang magbintang. D. Kasiyahan ang manira ng puri sa iba. ______4. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagsunod sa utos ng Diyos? A. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. B. Magnakaw ka. C. Huwag mong igalang ang nanay at tatay mo. D. Nararapat na ikaw ay magnasa sa kapwa mo. ______ 5. Ang mga sumusunod ay ang mga dahilan kung bakit ang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa Diyos ay nagpapakita ng pasasalamat sa kanya, maliban sa isa. A. Kung ano ang ginawa natin sa kapwa ay ito rin ang ginawa natin sa Diyos. B. Iisa lamang ang hiling niya na dapat pagmamahal ang mangingibabaw sa buong mundo. C. Sapat na sa kanya na tayo ay magmahalan bilang tanda ng pasasalamat sa kaniya. D. Kinakailangan upang tayo ay bigyan ng maraming pera at maging mayaman sa mundong ibabaw.

PLS MGA LODS PAKI SAGOT NG MAAYOS BRAINLIEST PAGTAMA ty

Answer:

1.a

2.c

3.d

4.a

5.d

Explanation:

yan po tama po yanLeave a Reply

Your email address will not be published.