Pagkatapos, sagutin ang sumusunod na tanong!, a. Ano ang isinulat mo sa iyong Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay na gusto mong maging pagdating ng takdang panahon?, b. Ano-anoang dapat mong gawin upang matupad ito?, c. Sa palagaymo, naisaalang-alang mo ba ang tama at matuwid na pagpapasiya sa pagbuomo ng iyong PPMB? Pangatwiranan., d. Bakit mahalagang isaalang-alang ang tama at matuwid na pagpapasiya sa pagbuo mo ng iyongPPMB? e. Paano mo, maisakatuparan ang iyong PPMB?Pagkatapos, sagutin ang sumusunod na tanong!


a. Ano ang isinulat mo sa iyong Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay na gusto mong maging pagdating ng takdang panahon?
b. Ano-anoang dapat mong gawin upang matupad ito?
c. Sa palagaymo, naisaalang-alang mo ba ang tama at matuwid na pagpapasiya sa pagbuomo ng iyong PPMB? Pangatwiranan.
d. Bakit mahalagang isaalang-alang ang tama at matuwid na pagpapasiya sa pagbuo mo ng iyongPPMB? e. Paano mo
maisakatuparan ang iyong PPMB?​

Answer:

A magaaral ako ng mabuti upang makamit ko ang pangarap na maging isang magaling na docto

B.magaaral ng mabuti,hindi agad mag barkada

Explanation:

thanks me later★

follow back ko po kayo


Leave a Reply

Your email address will not be published.