Mga ideya na malapit sa iyong puso o mga bagay na interesado ka ng maaaring pagmulan ng mga tentatibong paksa sa iyong sulating pananaliksik. Pagkatapos, lagyan ng tsek (/) ang kahon sa kanan nito kung tumutugon ito sa mga naglalarawang parirala na nasa heading, ekis (X) naman kung hindi.Mga ideya na malapit sa iyong puso o mga bagay na interesado ka ng maaaring pagmulan ng mga tentatibong paksa sa iyong sulating pananaliksik. Pagkatapos, lagyan ng tsek (/) ang kahon sa kanan nito kung tumutugon ito sa mga naglalarawang parirala na nasa heading, ekis (X) naman kung hindi.

Explanation:

check

wrong

check

wrong

wrong

check

check

check

wrong


Leave a Reply

Your email address will not be published.