Layunin ng pangunang lunas,Layunin ng pangunang lunas
paunahan \:nalang


Answer:

Ang tumulong at magligtas ng buhay sa oras ng pangangailangan o sakuna!.


Leave a Reply

Your email address will not be published.