Lagyan ng tsek () kung ang mga sumusunod ay nagsasaad ng wastong pahayag at ekis, (X) kung hindi., 1. Ang mga Igorot na nanirahan sa Cordillera ay kusang loob na napasailalim sa, Kolonyalismong Espanyol., 2. Hindi naging madali para sa mga Espanyol na masakop ang Pilipinas., 3. Isa sa mga hindi napasailalim sa Kolonyalismong Espanyol ay ang mga Muslim., 4. Pagpapalaganap ng Kristiyanismo ang tanging dahilan ng pananakop ng mga, Espanyol., 5. Itinatag ang Comandancia del Pais de Igorrotes upang mabantayan ang mga Igorot, at katutubong Pilipino sa Pangasinan.Lagyan ng tsek () kung ang mga sumusunod ay nagsasaad ng wastong pahayag at ekis


(X) kung hindi.

1. Ang mga Igorot na nanirahan sa Cordillera ay kusang loob na napasailalim sa
Kolonyalismong Espanyol.

2. Hindi naging madali para sa mga Espanyol na masakop ang Pilipinas.

3. Isa sa mga hindi napasailalim sa Kolonyalismong Espanyol ay ang mga Muslim.

4. Pagpapalaganap ng Kristiyanismo ang tanging dahilan ng pananakop ng mga
Espanyol.
5. Itinatag ang Comandancia del Pais de Igorrotes upang mabantayan ang mga Igorot
at katutubong Pilipino sa Pangasinan.​

Answer:

1 Tama 2mali 3tama 4tama 5 Mali

Explanation:

hope it helps po


Leave a Reply

Your email address will not be published.