Lagyan ng / kapag Tama ang sinasabi at X Kapag hindi totoo, Ang dulot sa pag-aalaga ng hayop ay magandang kasayanan sa bata para magkaroon ng responsibilidadLagyan ng / kapag Tama ang sinasabi at X Kapag hindi totoo


Ang dulot sa pag-aalaga ng hayop ay magandang kasayanan sa bata para magkaroon ng responsibilidad​

check ✓

glad to help thanks


Leave a Reply

Your email address will not be published.