Karapatan, Bakit?, Mamamayan, Bata/ Mag-aaral, Matanda, Guro, Magsasaka, Drayber, Lesbian Gay Bisexual, Transgender Queer (LGBTQ)Karapatan


Bakit?
Mamamayan
Bata/ Mag-aaral
Matanda
Guro
Magsasaka
Drayber
Lesbian Gay Bisexual
Transgender Queer (LGBTQ)​

Answer:

Ano po yung tanong?

Explanation:

Pa brainliest po salamatLeave a Reply

Your email address will not be published.