Isulat ang TAMA kung ito ay nagpapahayag ng wastong paraan at MALI kung, ito ay nagpapahayag ng di-wastong paraan, 1.Ibabad ang napasong bahagi sa malamig na tubig sa loob ng 30 minuto upang, maibsan ang sakit., 2.Tusukin kung may mga lintos na makikita., 3.Panatilihin itong tuyo at malinis, 4. Huwag takpan ang may pinsalang bahagi ng malinis na damit, 5.Kung malaking bahagi ng katawan ang napaso, huwag dalhin agad ang, pasyente sa pinakamalapit na pagamutan, 6. Pahigain at takpan siya ng malinis na damit upang manatiling mainit., 7.Kung ang paso ay maliit lamang, ibabad ito sa tubig na may asin sa loob ng, 20 minuto pagkaraan ng 24 oras., “8. Haluan ng 12 tasang asin ang isang palanggana o kayay isang timba ng”, mainit-init na tubig, 9. Huwag sabunin at hugasan ang sabila., 10.Dikdikin ang sabila at katasin. Lagyan ng katas ng sabila ang bahaging may, pinsala, 20Isulat ang TAMA kung ito ay nagpapahayag ng wastong paraan at MALI kung


ito ay nagpapahayag ng di-wastong paraan
1.Ibabad ang napasong bahagi sa malamig na tubig sa loob ng 30 minuto upang
maibsan ang sakit.
2.Tusukin kung may mga lintos na makikita.
3.Panatilihin itong tuyo at malinis
4. Huwag takpan ang may pinsalang bahagi ng malinis na damit
5.Kung malaking bahagi ng katawan ang napaso, huwag dalhin agad ang
pasyente sa pinakamalapit na pagamutan
6. Pahigain at takpan siya ng malinis na damit upang manatiling mainit.
7.Kung ang paso ay maliit lamang, ibabad ito sa tubig na may asin sa loob ng
20 minuto pagkaraan ng 24 oras.
8. Haluan ng 12 tasang asin ang isang palanggana o kayay isang timba ng
mainit-init na tubig
9. Huwag sabunin at hugasan ang sabila.
10.Dikdikin ang sabila at katasin. Lagyan ng katas ng sabila ang bahaging may
pinsala
20​

Answer:

1. Tama

2. Mali

3. Tama

4. Mali

5. Mali

6. Tama

7. Tama

8. Mali

9. Mali

10. Mali


Leave a Reply

Your email address will not be published.