Isaisip, Panuto: Punan ng wastong salita o impormasyon upang makabuo ng isang buo at wastong pangungusap. Isulat sa, sagutang papel ang iyong mga sagot., 1. Ang, ay malaki ang naitutulong upang mabigyan ka ng proteksyon laban sa mga tao o grupo ng, taong nais mang-api at manamantala., 2-3. Ang karapatang pantao ay ibinase sa dalawang mahahalagang dokumento. Ito ay ang mga, at, 4. Ang karapatang pantao ay ang mga karapatang tinatamasa ng tao sa sandaling siya ay, 5. Ang pagkakamit ng tao ng mga pangangailangan niya tulad ng pagkain, damit, bahay, edukasiyon, kaligtasan at iba, pang pangangailangan ay nangangahulugang nakakamit niya ang kanyang, 6. Ipinahayag noong, ang Pandaigdigang Deklarasyon ng karapatang pantao., 7. Ang, ay mga karapatang kaloob ng Diyos upang tayo, bilang tao, ay makapamuhay nang, maligaya, 8. Ang, ay mga karapatan ng bawat indibidwal sa kanyang kapwa. Mga karapatang magagamit, sa pagtatanggol ng kanyang sarili., 9. Ang, ay mga karapatan ng bawat indibidwal na mapabuti ang kabuhayan ng sarili at mag-anak., 10. Ang, ang nagbibigay sa mga mamamayan ng kapangyarihang makilahok sa pamamalakad ng, pamahalaan.Isaisip


Panuto: Punan ng wastong salita o impormasyon upang makabuo ng isang buo at wastong pangungusap. Isulat sa
sagutang papel ang iyong mga sagot.
1. Ang
ay malaki ang naitutulong upang mabigyan ka ng proteksyon laban sa mga tao o grupo ng
taong nais mang-api at manamantala.
2-3. Ang karapatang pantao ay ibinase sa dalawang mahahalagang dokumento. Ito ay ang mga
at
4. Ang karapatang pantao ay ang mga karapatang tinatamasa ng tao sa sandaling siya ay
5. Ang pagkakamit ng tao ng mga pangangailangan niya tulad ng pagkain, damit, bahay, edukasiyon, kaligtasan at iba
pang pangangailangan ay nangangahulugang nakakamit niya ang kanyang
6. Ipinahayag noong
ang Pandaigdigang Deklarasyon ng karapatang pantao.
7. Ang
ay mga karapatang kaloob ng Diyos upang tayo, bilang tao, ay makapamuhay nang
maligaya
8. Ang
ay mga karapatan ng bawat indibidwal sa kanyang kapwa. Mga karapatang magagamit
sa pagtatanggol ng kanyang sarili.
9. Ang
ay mga karapatan ng bawat indibidwal na mapabuti ang kabuhayan ng sarili at mag-anak.
10. Ang
ang nagbibigay sa mga mamamayan ng kapangyarihang makilahok sa pamamalakad ng
pamahalaan.​

ANSWER:

1.karapatang pantao

23. deklerasyon prinsipyo at patakaran ng mga estado

4.isilang

5.karapatan

6.disyemre 10 1948

7.katapatang likas

8.karapatang siil o lipunan

9.karapatang pangkauhayan

10.karapatang konstitusyunal o politikal

EXPLAINATION:

i read the lesson aout it :)

KEEPONLEARNING#


Leave a Reply

Your email address will not be published.