Ibigay ang katumbas na sukat ng mga sumusunod? 1)60 pulgada =_piyeIbigay ang katumbas na sukat ng mga sumusunod? 1)60 pulgada =_piye​

Answer:

30 piye

Step-by-step explanation:

kada 60 Pulgada ay kailangan mong i divide sa 2 at maari mo nang makuha ang sagot

32144 its not my name but a CodeLeave a Reply

Your email address will not be published.