Gawaing sa Pagkatuto Bilang 8. Sagutin ang mga sumusunod ayon sa, iyong mga natutuhan sa araling ito. Isulat ang letra ng tamang sagot, sa iyong sagutang papel., 1. Aling pangungusap ang nagpapakita ng matibay na, pananalig sa Diyos., “I. Nag-aral si Gian ng kaniyang modyul, kung kayat naniniwala”, siya na gagabayan siya ng Diyos sa kaniyang pagsusulit., II. Ipinagdarasal ni Lito na makahanap na siya ng trabaho kung, “kayat naghihintay siyang dinggin ang kaniyang panalangin.”, III. Naniniwala si Nora na darating ang panahon at matutupad, niya ang kahilingan ng kaniyang ina na magkaroon ng sariling, “bahay kayat nagsusumikap siya.”, IV.Nagpraktis nang mabuti si Sam para sa patimpalak sa, “kantahan, kayat naniniwala siyang gagabayan siya ng Diyos”, upang maging maayos ang kaniyang pagtatanghal., A. I & II B.I & III C. I, II & III D. I, II, III & IVGawaing sa Pagkatuto Bilang 8. Sagutin ang mga sumusunod ayon sa


iyong mga natutuhan sa araling ito. Isulat ang letra ng tamang sagot
sa iyong sagutang papel.
1. Aling pangungusap ang nagpapakita ng matibay na
pananalig sa Diyos.
I. Nag-aral si Gian ng kaniyang modyul, kung kayat naniniwala
siya na gagabayan siya ng Diyos sa kaniyang pagsusulit.
II. Ipinagdarasal ni Lito na makahanap na siya ng trabaho kung
kayat naghihintay siyang dinggin ang kaniyang panalangin.
III. Naniniwala si Nora na darating ang panahon at matutupad
niya ang kahilingan ng kaniyang ina na magkaroon ng sariling
bahay kayat nagsusumikap siya.
IV.Nagpraktis nang mabuti si Sam para sa patimpalak sa
kantahan, kayat naniniwala siyang gagabayan siya ng Diyos
upang maging maayos ang kaniyang pagtatanghal.
A. I & II B.I & III C. I, II & III D. I, II, III & IV​

Answer:

1.D

Explanation:

muntik ko napo sabihin no.2 wala naman pala po hehe ty wc


Leave a Reply

Your email address will not be published.