Gawain sa Pagkatuto Bllang 1: Suriin ang mga larawan at tukuyin kung anong gampanin ng mamamayan ito? Isulat, ang sagot sa sgutang papel., Pamprosesong Tanong: Paano makatutulong sa pag-unlad ng bansa ang pagtupad sa mga gampaning tinutukoy mo na, nasa larawan?Gawain sa Pagkatuto Bllang 1: Suriin ang mga larawan at tukuyin kung anong gampanin ng mamamayan ito? Isulat


ang sagot sa sgutang papel.

Pamprosesong Tanong: Paano makatutulong sa pag-unlad ng bansa ang pagtupad sa mga gampaning tinutukoy mo na
nasa larawan?​

Answer:

Ang mga gampanin ng mamamayan na nasa larawan ay ang pagboto sa karapat-dapat, pagtangkilik sa sariling produkto, at pagkakaroon ng tamang sweldo.

Pamprosesong tanong:

Ang tamang pagboto ay magreresulta sa pagkakaroon ng karapatdapat na pinuno na makatutulong sa pag unlad. Sapagkat ang pag unlad ay magsisimula sa pinuno na syang mamahala sa mga gawaing makakapagpaunlad ng bansa. Ang pagtangkilik sa sariling produkto ay makakatulong sa pagpapalaganap ng ekonomiya na makakatulong sa pag unlad at ang pagkakaroon naman ng tamang sweldo ay makakatulong sa pagbabayad ng buwis at taxes na makakatulong upang maging maunlad ang ekonomiya ng bansa.

Explanation:

yan po:) pabrainliest na din po


Leave a Reply

Your email address will not be published.