Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: Gaano kadalas ana maananakita mo na pagprotekta, naakalina\xe70131.,, at pangangalaga sa mga hayop kabilang ang mga endangered animals? Lagyan ng tsek (/) ang, hanay ng iyong sagot kung oo, Madalas, co Hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel., Oo, Madalas, Hindi, Ginagawa mo ba ang mga ito?, 1. Sumusuporta ako sa adbokasiya ng mga samahang, nagtataguyod at nagpapanatili sa kaligtasan ng mga hayop, na ligaw of endangered animals., 2. Nanonood ako ng programa sa telebisyon tungkol sa mga, hayop na ligaw upang madagdagan ang aking kaalaman., 3. Niyayaya ko ang aking kapatid na magtanim sa aming, bakuran ng mga katutubong halaman bilang tirahan ng mga, hayop na ligaw., 4. Ipinagbibigay alam ko sa may kapangyarihan ang anumang, “panggigipit sa mga endangered animas.”, 5. Bumibili ako ng stuffed toys ng mga endangered animals, upang maipakita ko ang wastong pangangalaga at, pagprotekta sa kanila.Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: Gaano kadalas ana maananakita mo na pagprotekta, naakalinaçı.,


at pangangalaga sa mga hayop kabilang ang mga endangered animals? Lagyan ng tsek (/) ang
hanay ng iyong sagot kung oo, Madalas, co Hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel.
Oo
Madalas
Hindi
Ginagawa mo ba ang mga ito?
1. Sumusuporta ako sa adbokasiya ng mga samahang
nagtataguyod at nagpapanatili sa kaligtasan ng mga hayop
na ligaw of endangered animals.
2. Nanonood ako ng programa sa telebisyon tungkol sa mga
hayop na ligaw upang madagdagan ang aking kaalaman.
3. Niyayaya ko ang aking kapatid na magtanim sa aming
bakuran ng mga katutubong halaman bilang tirahan ng mga
hayop na ligaw.
4. Ipinagbibigay alam ko sa may kapangyarihan ang anumang
panggigipit sa mga endangered animas.
5. Bumibili ako ng stuffed toys ng mga endangered animals
upang maipakita ko ang wastong pangangalaga at
pagprotekta sa kanila.​

Answer:

1mdalas

2oo

3hindi

4hindi

5madalas


Leave a Reply

Your email address will not be published.