Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Sumulat ng isang lalala na may tatlo hanggang limang, pangungusap na nagpapaliwanag ng layunin o katangian ng pangunang lunos, Kulon, ito sa isang malinis na papel., Batayan so pogmamarka, Pinakamahusay, Kriterya, ong Money, 1. Pagkakagamit ng mga salita ayon sa hinninging, poliwanag, 2. Paggami ng mga tamong bontos, 3. Kagyutan ng pangungusap, Kabuuan (15 puntos)Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Sumulat ng isang lalala na may tatlo hanggang limang


pangungusap na nagpapaliwanag ng layunin o katangian ng pangunang lunos, Kulon
ito sa isang malinis na papel.
Batayan so pogmamarka
Pinakamahusay
Kriterya
ong Money
1. Pagkakagamit ng mga salita ayon sa hinninging
poliwanag
2. Paggami ng mga tamong bontos
3. Kagyutan ng pangungusap
Kabuuan (15 puntos)​

Explanation:

jimmy jimmy jimmy pongpong


Leave a Reply

Your email address will not be published.