Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Sa gawaing ito, susukatin o tatayahin mo ang iyong katapatan gamit ang “Honesty Meter” (larawan sa kanan). Sundin ang mga sumusunod na panuto., 1. Batay sa mga nabasa mo ukol sa aralin tayahin ang iyong katapatan gamit ang “Honesty Meter.” Isaalang-alang ang mga nakalipas na karanasan na sumubok saiyong katapatan., 2. Guhitan mo ng arrow paturo sa bilang na mapipili ng pagtataya para sa iyong sarili, Piliin ang bilang isa (1) kung sa palagay mo ay madalas ay hindi tapatat sampu (10) naman kung nagpapakita nang buong katapatan sa salita at sa gawa., 3 Sumulat ng maikling paliwanag kung bakit ito ang ibinigay na pagtataya sa sariling katapatan, PALIWANAG:, 4. Matapos ang pagtataya ay gumawa ng mga tiyak na hakbang kung paano makaiiwas sa paggawa ng mga gawain na taliwas sa katapatan., 5. Bantayan ang paglalapat ng mga tiyak na hakbang sa loob ng isang linggo., 6. llapat ang mga tiyak na hakbang sa katulad na pormat sa ibaba. Inihanda ang unang bilang upang, magsilbing halimbawa.Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Sa gawaing ito, susukatin o tatayahin mo ang iyong katapatan gamit ang “Honesty Meter” (larawan sa kanan). Sundin ang mga sumusunod na panuto.


1. Batay sa mga nabasa mo ukol sa aralin tayahin ang iyong katapatan gamit ang “Honesty Meter.” Isaalang-alang ang mga nakalipas na karanasan na sumubok saiyong katapatan.

2. Guhitan mo ng arrow paturo sa bilang na mapipili ng pagtataya para sa iyong sarili
Piliin ang bilang isa (1) kung sa palagay mo ay madalas ay hindi tapatat sampu (10) naman kung nagpapakita nang buong katapatan sa salita at sa gawa.

3 Sumulat ng maikling paliwanag kung bakit ito ang ibinigay na pagtataya sa sariling katapatan
PALIWANAG:

4. Matapos ang pagtataya ay gumawa ng mga tiyak na hakbang kung paano makaiiwas sa paggawa ng mga gawain na taliwas sa katapatan.

5. Bantayan ang paglalapat ng mga tiyak na hakbang sa loob ng isang linggo.

6. llapat ang mga tiyak na hakbang sa katulad na pormat sa ibaba. Inihanda ang unang bilang upang
magsilbing halimbawa.​

Im di.ck head boy so dont pls take away my pus.sy ok? yeah so yore gay yknow gay person who loves di.cks


Leave a Reply

Your email address will not be published.