Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap suot ang Tamang w, ong ipinahahayag na kaisipon ng pangungusap of Mali kung hindi wasio Gowidlo so long sogo ang papel, Ang pag-big at pagdamay sa kapwa ay walang pinong gora panahon, 2. Nogbibigay ng kagalakan sa puso ang paggawa nang mabuti sa kapwa, 3. Dopot pin lamang ang mga taong bibigyan ng tulong, 4. Moipokikita ang pakikipag-kapwa at paglilingkod sa Diyos sa pagsasadlang along, longso, koowa, 5. Maghintay ng kapalit sa mga tulong na ibinibigay sa kapwaGawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap suot ang Tamang w


ong ipinahahayag na kaisipon ng pangungusap of Mali kung hindi wasio Gowidlo so long sogo ang papel
Ang pag-big at pagdamay sa kapwa ay walang pinong gora panahon
2. Nogbibigay ng kagalakan sa puso ang paggawa nang mabuti sa kapwa
3. Dopot pin lamang ang mga taong bibigyan ng tulong
4. Moipokikita ang pakikipag-kapwa at paglilingkod sa Diyos sa pagsasadlang along
longso
koowa
5. Maghintay ng kapalit sa mga tulong na ibinibigay sa kapwa​

Answer:

1.Tama

2.Tama

3.Mali

4.Tama

5.Mali

Explanation:

Sana po makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.