Gamit ang concept map, itala ang mga nalalaman tungkol sa Batas Militar. Isulat ang sagot sa loob ng, kahon. Gawin ito sa sagutang papel.Gamit ang concept map, itala ang mga nalalaman tungkol sa Batas Militar. Isulat ang sagot sa loob ng


kahon. Gawin ito sa sagutang papel.

Answer:

Ang batas militar ay karaniwang ipinatutupad sa panahon ng kaguluhan kung saan ang pamahalaan ay nawawalan na ng kontrol. Ito ay pagbibigay ng buong kapangyarihan sa pangulo at pagbuwag ng iba pang sangay tulad ng hudikatura at lehislatibo. Tanging ang pangulo lamang ang may kapangyarihan na magpatupad ng mga batas na tingin niya ay makapagbabalik ng kapayapaan sa kanyang nasasakupan. Gayunpaman, ang batas militar ay isa ring daan upang maabuso at masamantala ang kapangyarihan sa pamahalaan.

Explanation:

I HOPE ITS HELP #CARRY ON LEARNING


Leave a Reply

Your email address will not be published.