E, Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawaing mabuti ang, “suliranin sa bawat bilang. Lutasin ang suliranin gamit ang Polyas 4”, Step Process. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno., 1. Nagsama-sama ang mga pamilyang apektado ng Bagyong, Ulysses sa isang evacuation area. Tumagal nang 2 buwan at 3, linggo ang kanilang pananatili sa evacuation area bago sila, nakabalik sa kani-kanilang tahanan. Ilang araw ang itinagal nila, sa evacuation area?, 2. Norepoculton, creo, 2. Natapos ang online class ni Danny ng Ika-3 ng hapon. Kasama si, Rogen, pumunta sila sa mall upang mamasyal. Nakauwi sila, pareho sa kani-kanilang mga bahay sa ganap na ika-5 at 30, minuto ng hapon. Ilang minuto silang namasyal sa mall?, 3. Si Kino ay 6 na taong gulang. Ilang buwan ang katumbas ng, kaniyang edad?E


Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawaing mabuti ang
suliranin sa bawat bilang. Lutasin ang suliranin gamit ang Polyas 4
Step Process. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno.
1. Nagsama-sama ang mga pamilyang apektado ng Bagyong
Ulysses sa isang evacuation area. Tumagal nang 2 buwan at 3
linggo ang kanilang pananatili sa evacuation area bago sila
nakabalik sa kani-kanilang tahanan. Ilang araw ang itinagal nila
sa evacuation area?
2. Norepoculton
creo
2. Natapos ang online class ni Danny ng Ika-3 ng hapon. Kasama si
Rogen, pumunta sila sa mall upang mamasyal. Nakauwi sila
pareho sa kani-kanilang mga bahay sa ganap na ika-5 at 30
minuto ng hapon. Ilang minuto silang namasyal sa mall?
3. Si Kino ay 6 na taong gulang. Ilang buwan ang katumbas ng
kaniyang edad?​

Answer:

1.30+30=60+21=81

2.60+60=120+30=150

3.12*6=72

Step-by-step explanation:I hope it will help you grAde 3 student brailiest pls. Cause i want to become virtueso


Leave a Reply

Your email address will not be published.