Do you think this pandemic affected the way you study how soDo you think this pandemic affected the way you study how so​

Answer:

Answer:

\LARGE\color{pink}{{{\boxed{\tt{} \: \: Answer : \: \: }}}}

Answer:

=======================================

Bakit napakahirap ni Kabesang tales na maagaw sa kaniya ang lupain?

SAGOT :Dahil ang kumuha o umagaw ng kanyang lupain ay ang mga prayle na tinaasan ang kanyang buwis ng satin ganun hindi siya makabayad at pinakita ang titulo para siguradong nasa sakanila ang lupain ni Kabesang Tales.

=======================================

hope it helps!

-grace-


Leave a Reply

Your email address will not be published.