C. Gawain 3:, Panuto: Pumili ng (1) isang mithiin mo sa buhay na, ginawa mo sa Gawain 1. Sagutin ang mga sumusunod na mga hakbang sa pagtatakda ng mithiin. Isulat ang sagot sa mga guhit sa ibabaC. Gawain 3:


Panuto: Pumili ng (1) isang mithiin mo sa buhay na
ginawa mo sa Gawain 1. Sagutin ang mga sumusunod na mga hakbang sa pagtatakda ng mithiin. Isulat ang sagot sa mga guhit sa ibaba

Answer:

1.Isulat ang iuong itinakdang mithiin.

Makapag tapos ng pag-aaral hanggang kolehiyo.

2.Isulat ang takdang panahon ng pagtupad ng iyong mithiin.

14 yrs old ako grade 7 so,2022 ngayon

2020-2029

3.Isulat ang mga inaasahang kabutihang maidudulot mula sa itinakdang mithiin at sa paggawa ng plano para rito.

Magkakaroon ng magandang trabaho kapag nakapag tapos na ng pag-aaral.

4.Tukuyin ang mga maaarkng maging balakid o hadlang sa pagtupad ng iyong mga mithiin.

Covid 19.

5.Isulat ang mga maaaring solusyon sa mga balakid o hadlabg na natukoy.

Gumawa ng paraan ang pamahalaan upang makapag aral pa rin ang mga mag-aaral kahit na may covid.


Leave a Reply

Your email address will not be published.