Batay sa mga kaisipan, amo ang kahulugan ng merkantilismo?Batay sa mga kaisipan, amo ang kahulugan ng merkantilismo?

\overline{ \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: }

Question:

Batay sa mga kaisipan, amo ang kahulugan ng merkantilismo?

\overline{ \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: }

Answer:

Ang Mercantilism ay isang sistemang pang-ekonomiya ng kalakal na umabot mula ika-16 na siglo hanggang ika-18 na siglo.

Ang Mercantilism ay batay sa ideya na ang kayamanan at kapangyarihan ng isang bansa ay pinakamahusay na nagsilbi sa pamamagitan ng pagtaas ng pag-export at kasangkot sa pagtaas ng kalakalan.

\overline{ \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: }

#CarryOnLearning

{\begin{gathered} \gamma \\ \huge \boxed{ \ddot \smile}\end{gathered}}


Leave a Reply

Your email address will not be published.