Based on your point of view or experi ennces discuss the im, ,Based on your point of view or experi ennces discuss the im


portan \: of \: buyers \: and \: sllers \: in \: business

Answer:

Gawain sa Pagkatuto bilang 4: Gamitin ang sumusunod na salita sa

ibaba sa paglalahad ng iyong sariling pananaw tungkol sa isyung

nakasulat sa kahon.

ayon sa

sa palagay ko sa tingin ko

batay sa

sa ganang akin

para sa akin

sang-ayon sa

naniniwala ako kung akoWelcome to GboardTap on a clip to paste it in the text box.Touch and hold a clip to pin it. Unpinned clips will be deleted after 1 hour. clipboard, any text you copy will be saved here.

ang

tatanungin

KAHIRAPAN

KARAPATAN NG TAO

Pananaw:

Pananaw:

EDUKASYON

POLITIKA

Pananaw:

Pananaw:Leave a Reply

Your email address will not be published.