Basahing mabuti ang mga pangunahing kaisipan. Ilahad ang iyong, sariling ideya tungkol dito., 1. Paghahanagad sa yaman at karangalan ang ugat ng kasamaan., 2. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi dapat pagdudahan., 3. Ang panibugho o pagseselos ay tanda ng wagas na pag-ibig, 4. Ang isang nagmamahal ay labis-labis magmalasakit., 5. Anumang hirap ay dapat pagtiisanBasahing mabuti ang mga pangunahing kaisipan. Ilahad ang iyong


sariling ideya tungkol dito.

1. Paghahanagad sa yaman at karangalan ang ugat ng kasamaan.

2. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi dapat pagdudahan.

3. Ang panibugho o pagseselos ay tanda ng wagas na pag-ibig

4. Ang isang nagmamahal ay labis-labis magmalasakit.

5. Anumang hirap ay dapat pagtiisan​

Answer:

1.) Maraming sa mga tao ang naghahangad ng kapangyarihan.

Explanation:

2 to 5 bala na kayo


Leave a Reply

Your email address will not be published.