Basahin at unawain ang bawat pahayag.Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa patlang.Basahin at unawain ang bawat pahayag.Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa patlang.​

Answer:

1.D

2.C

3.A

4.A

5.D

6.C

7.B

8.B

9.D

10.ALeave a Reply

Your email address will not be published.