B. Basahin at pag-aralan ang mga pangungusap. Bilugan ang letra ng tamang, anggulo o kuha ng kamera tinutukoy sa bawat bilang., 1. Ito ay anggulo na nagmumula sa napakataas na bahagi at ang tingin ay, nasa ibabang bahagi., a. long shot c. close-up shot, b. bird2019s eye-view d. medium shot, 2. Mula sa malayo ay kinukunan ang buong lugar upang bigyan ng ideya ang, manonood sa magiging takbo ng buong dokumentaryo., a. panning shot c. extreme-close-up, b. high angle shot d. long shot, 3. Ang pokus ay nasa isang particular na bagay lamang, halimbawa nito ay, ang pagpokus sa ekspresiyon ng mukha., a. long angle shot c. medium shot, b. close-up shot d. extreme close-up, 4. Isang mabilis na pagkuha ng anggulo upang masundan ang detalyeng, kinukuhanan tulad ng isang taong kumakaripas ng takbo., a. long shot c. low angle shot, b. bird2019s eye-view d. panning shot, 5. Kuha ng kamera mula sa tuhod paitaas. Karaniwang ginagamit sa mga, eksenang may dayalogo o sa pagitan ng dalawang taong nag-uusap., a. close-up shot c. high angle shot, b. medium shot d. low angle shot, pa help poB. Basahin at pag-aralan ang mga pangungusap. Bilugan ang letra ng tamang


anggulo o kuha ng kamera tinutukoy sa bawat bilang.
1. Ito ay anggulo na nagmumula sa napakataas na bahagi at ang tingin ay
nasa ibabang bahagi.
a. long shot c. close-up shot
b. bird’s eye-view d. medium shot
2. Mula sa malayo ay kinukunan ang buong lugar upang bigyan ng ideya ang
manonood sa magiging takbo ng buong dokumentaryo.
a. panning shot c. extreme-close-up
b. high angle shot d. long shot
3. Ang pokus ay nasa isang particular na bagay lamang, halimbawa nito ay
ang pagpokus sa ekspresiyon ng mukha.
a. long angle shot c. medium shot
b. close-up shot d. extreme close-up
4. Isang mabilis na pagkuha ng anggulo upang masundan ang detalyeng
kinukuhanan tulad ng isang taong kumakaripas ng takbo.
a. long shot c. low angle shot
b. bird’s eye-view d. panning shot
5. Kuha ng kamera mula sa tuhod paitaas. Karaniwang ginagamit sa mga
eksenang may dayalogo o sa pagitan ng dalawang taong nag-uusap.
a. close-up shot c. high angle shot
b. medium shot d. low angle shot

pa help po​

Answer:

1) B. birds eye view

2) D. long shot

3) B. close up shot

4) D. panning shot

5) B. medium shot


Leave a Reply

Your email address will not be published.