Ano ang kahalagahan ng pag pupulong,Ano ang kahalagahan ng pag pupulong


Answer:

Upang magsamasama ang magagandang idea para ang kinalabasan ay maganda

Mark me brainliest if you want or if you dont want thats ok 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published.