Ang MGA sumusunod ay MGA Uri Ng birtud maiban Sa a.katarungan b.katatagan c.karunungan d.pagtitimpiAng MGA sumusunod ay MGA Uri Ng birtud maiban Sa a.katarungan b.katatagan c.karunungan d.pagtitimpi​

Answer:

d

Explanation:

correct me if im weong and mark me as brailiest 😀


Leave a Reply

Your email address will not be published.