Alpakita ang, Gawain sa Pagkatuto Bilang 6. Basahin ang mga salita sa loob ng, puso. Lagyan ng (kung ito ay nagpapakita ng pananalig sa Diyos, at (*) kung hindi, Isulat ang sagot sa lyong sagutang papel, 2., manalangin, mawalan ng, pag-asa, magtiwala, 4., 5., mangamba, lakasan ang loob, matakotAlpakita ang


Gawain sa Pagkatuto Bilang 6. Basahin ang mga salita sa loob ng
puso. Lagyan ng (kung ito ay nagpapakita ng pananalig sa Diyos
at (*) kung hindi, Isulat ang sagot sa lyong sagutang papel
2.
manalangin
mawalan ng
pag-asa
magtiwala
4.
5.
mangamba
lakasan ang loo
matakot​

Answer:

2.manalangin

magtiwala tama

mawalan ng pag asa

mali


Leave a Reply

Your email address will not be published.