A. Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang mga mabuting katangian na nagpapaunlad ng ispiritwalida, By Pagkilos nang maayos sa loob at labas ng bahay, Pagsasalita nang mahinahon, Hindi pagpansin sa mga taong humihingi ng tulong, Pagkakaroon ng oras para magdasal at magpunta sa pook dalanginan, SM Pagtulong sa iba na may hinihintay na kapalit, Paghadlang sa kasambahay na pumunta sa simbahan, Pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na natanggap, May pananalig sa Diyos, 042204430441, Mga sagot:A. Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang mga mabuting katangian na nagpapaunlad ng ispiritwalida


By Pagkilos nang maayos sa loob at labas ng bahay
Pagsasalita nang mahinahon
Hindi pagpansin sa mga taong humihingi ng tulong
Pagkakaroon ng oras para magdasal at magpunta sa pook dalanginan
SM Pagtulong sa iba na may hinihintay na kapalit
Paghadlang sa kasambahay na pumunta sa simbahan
Pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na natanggap
May pananalig sa Diyos
Тус
Mga sagot:​

Answer:

mabuting katangian na nagpapaunlad ng ispiritwalidad:

Pagkakaroon ng oras para magdasal at magpunta sa pook dalanginan.

Pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na natanggap

Pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na natanggapMay pananalig sa Diyos.Leave a Reply

Your email address will not be published.