7. The cylinder has a radius of 4cm and a height of 12 cm. What is its volume, A. 60.288cm, B. 602.88cm, C.6028.8cm3, D. 60288 cm7. The cylinder has a radius of 4cm and a height of 12 cm. What is its volume


A. 60.288cm
B. 602.88cm
C.6028.8cm3
D. 60288 cm​

Answer:

B.

NoToCopyPaste

For Brainly users:

Please lang, lods, kung magsasagot tayo ng questions dito, huwag eung galing sa internet tas ika-copy at paste mo lang.

Pwede mo naman i-search sa internet e pero gumawa ka ng sarili mong pangungusap, okie?

At isa pa, huwag po tayong magbibigay ng personal information dito sa Brainly para sa kaligtasan niyo. Bawal din po ang mura at anumang kabastusan dito. Hindi po hanapan ng jowà, boxing ring o tràshtalkan ang Brainly.

Tenkyu!Leave a Reply

Your email address will not be published.