6. Ang pagbalangkas ng kasunduang pangkapayapan upang maiwasan ang digmaan ay pinangunahan ng mg, pinuno na tinatawag na Big Four. Sino sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa Big Four?, A. Woodrow Wilson, C.Otto von Bismarck, B. Vittorio Orlando, D.George Clemencea, (Sagutin ng mabuti), Nonsence report6. Ang pagbalangkas ng kasunduang pangkapayapan upang maiwasan ang digmaan ay pinangunahan ng mg


pinuno na tinatawag na Big Four. Sino sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa Big Four?
A. Woodrow Wilson
C.Otto von Bismarck
B. Vittorio Orlando
D.George Clemenceau
(Sagutin ng mabuti)
Nonsence report​

Answer:

C

Explanation:

Its my answer


Leave a Reply

Your email address will not be published.