3. Sa iyong palagay, mahalaga ba ang pagkakabuo ng UDHR? Papaano kaya ito nakatutulong upang makatugon sa mga, isyung panlipunan na ating kinakaharap sa kasalukuyan? Magbigay ng halimbawa.3. Sa iyong palagay, mahalaga ba ang pagkakabuo ng UDHR? Papaano kaya ito nakatutulong upang makatugon sa mga


isyung panlipunan na ating kinakaharap sa kasalukuyan? Magbigay ng halimbawa.​

Answer:

It provides both a guide to present action and an evolving set of ideas for future implementation

at the national level. Increasingly, the UDHRs principles have been embodied in what states do and it serves as the foundation for the International Bill of Rights and several other crucial human rights agreements.

Explanation:

Translated ver.

Nagbibigay ito ng parehong gabay upang magpakita ng aksyon at isang umuusbong na hanay ng mga ideya para sa pagpapatupad sa hinaharap sa pambansang antas. Dumarami, ang mga prinsipyo ng UDHR ay nakapaloob sa kung ano ang ginagawa ng mga estado at nagsisilbing pundasyon ito para sa International Bill of Rights at maraming iba pang mahahalagang kasunduan sa karapatang pantao.

Ctto: applefernandez108

Sharing is caring


Leave a Reply

Your email address will not be published.