3. Kung ikaw ay nabuhay sa panahong ito, nanaisin mo rin ba na wakasan o magpatuloy ang Batas, Militar? Pangatwiranan ang iyong sagot.,3. Kung ikaw ay nabuhay sa panahong ito, nanaisin mo rin ba na wakasan o magpatuloy ang Batas


Militar? Pangatwiranan ang iyong sagot.


Answer:

para sa akin oo na hindi

Explanation:

hindi, dahil inaayos ni marcos ang pamahalaan

ngunit sa kabilang kamay oo, dahil kahit na nalabag lamang ang isang simple na patakaran eh hinuhuli na agad nila


Leave a Reply

Your email address will not be published.