, , 2022 SA PANONG PARAANG MAIPABABATID/ MAIPAABOT ANG NATURANG KAMPANYA? ANONG ISTRAHEYANG/PARAAN ANG AKMA AT NARARAPAT GAMITIN ?, 2022 SAPAT BA ANG PAGPAPLANONG GINAWA UPANG MAISAKATUPARAN ANG NABUONG KAMPANYA ?\color{aqua}\huge\texttt{QUESTION}


• SA PANONG PARAANG MAIPABABATID/ MAIPAABOT ANG NATURANG KAMPANYA? ANONG ISTRAHEYANG/PARAAN ANG AKMA AT NARARAPAT GAMITIN ?

• SAPAT BA ANG PAGPAPLANONG GINAWA UPANG MAISAKATUPARAN ANG NABUONG KAMPANYA ?​

I NEED THE ANSWER DID YOU GOT IT NOW? I NEED ITT


Leave a Reply

Your email address will not be published.