1.Tungkol saan ang balitang iyong nabasa?, 2.Paano kaya ito makaapekto sa ekonomiya ng ating bansa?, 3.Nararapat ba itong ipagwalang bahala?Pangatwiran ang iyong sagot., 4.Aling sektor ng ekonomiya ang direktang naapektuhan ng balitang ito?Bakit?1.Tungkol saan ang balitang iyong nabasa?


2.Paano kaya ito makaapekto sa ekonomiya ng ating bansa?
3.Nararapat ba itong ipagwalang bahala?Pangatwiran ang iyong sagot.
4.Aling sektor ng ekonomiya ang direktang naapektuhan ng balitang ito?Bakit?​

7y { { {255) \frac{5 =  > 64.}{?} }^{2} }^{2} }^{?}

Explanation:

my mom is a teacher in part four of ur school this will be nedeedLeave a Reply

Your email address will not be published.