1. PANUTO: Isulat ang TAMA kung ang pahayag ay wasto at MALI naman kung hindi wasio., 11. May isang moro na nakarinig sa mga daing ni Florante habang siya ay nakatali sa puno., 12. Nagpapaalam na si Florante sapagkat may dalawang leon na nakahanda nang kumain sa, kanya., 13. Sinagip ni Aladin si Florante mula sa mga leon, iniligtas niya ito at inalagaan., 14. Batas ng Diyos ang nag-udyok kay Aladin na iligtas si Florante mula sa kamatayan., 15. Habang naririnig ni Aladin ang daing ni Florante, naalala naman ni Aladin ang kanyang, naging karanasan., 16. Nang lumakas na si Florante ay pinagsisisihan niya ang siya ay iniligtas ni Aladin., 17. Isang masamang ama ang tatay ni Florante kaya siya ay napunta sa gubat., 18. Naikuwento ni Florante kay Aladin na tatlong beses na siyang muntik mamatay noong, siya ay bata pa., 19. Nakahiligan ni Florante na mamasyal sa hardin tuwing umaga., 20. Pinag-aral ng kanyang ama si Aladin sa Atenas.1. PANUTO: Isulat ang TAMA kung ang pahayag ay wasto at MALI naman kung hindi wasio.


11. May isang moro na nakarinig sa mga daing ni Florante habang siya ay nakatali sa puno.
12. Nagpapaalam na si Florante sapagkat may dalawang leon na nakahanda nang kumain sa
kanya.
13. Sinagip ni Aladin si Florante mula sa mga leon, iniligtas niya ito at inalagaan.
14. Batas ng Diyos ang nag-udyok kay Aladin na iligtas si Florante mula sa kamatayan.
15. Habang naririnig ni Aladin ang daing ni Florante, naalala naman ni Aladin ang kanyang
naging karanasan.
16. Nang lumakas na si Florante ay pinagsisisihan niya ang siya ay iniligtas ni Aladin.
17. Isang masamang ama ang tatay ni Florante kaya siya ay napunta sa gubat.
18. Naikuwento ni Florante kay Aladin na tatlong beses na siyang muntik mamatay noong
siya ay bata pa.
19. Nakahiligan ni Florante na mamasyal sa hardin tuwing umaga.
20. Pinag-aral ng kanyang ama si Aladin sa Atenas.​

Answer:

11.MALI

12.TAMA

13.TAMA

14.TAMA

15.TAMA

16.MALI

17.MALI

18.TAMA

19.TAMA

20.TAMA


Leave a Reply

Your email address will not be published.