1. Pagkakagamit ng mga salita ayon sa hinihinging paliwanag 2.Paggamit ng mga tamang bantas (punctuation marks) 3. Kaayusan ng pangungusap1. Pagkakagamit ng mga salita ayon sa hinihinging paliwanag 2.Paggamit ng mga tamang bantas (punctuation marks) 3. Kaayusan ng pangungusap

bakarenejay to

woh woh woh


Leave a Reply

Your email address will not be published.