1. Anong uri ng patakarang pananalapi ang nararapat na ipatupad ang Banko Sentral ng Pilipinas? Pangatwiranan ang sagot.1. Anong uri ng patakarang pananalapi ang nararapat na ipatupad ang Banko Sentral ng Pilipinas? Pangatwiranan ang sagot.​

Answer:

Patakarang Pananalapi – Ang patakarang pananalapi ay pinangangasiwaan ng BPS. Ito ang nagtatakda kung gaano karami at kailan ilalabas ang money supply sa ekomomiya. May kinalaman sa pamamahala o pagmamanipula ng suplay ng salapi sa ekonomiya. ginagamit upang mapatatatag ang pambansang ekonomiya, inaasahan na maiimpluwensiyahan ng salapi ang produksiyon at ang pangkalahatang pagbabago ng presyo tuon nito na maitakda ang dami ng salapi sa sirkulasyon ng ekonomiya hamon nito ang mapatatag ang mga institusyong pinansyal

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.